عربة التسوق

هاست لینوکس حرفه ای

تمامی امکانات نامحدود
100% Complete
کنترل پنل cpanel
100% Complete
20 مگ
پهنای باند نامحدود
امکان تعیین نسخه php
بکاپ گیری منظم هفتگی
فایروال، آنتی شلر، آنتی دیداس و...
ماهانه 500- سالانه 5000 (تومان)
هاست 20 مگابایتی المبلغ 500/mo أطلبه الآن
تمامی امکانات نامحدود
100% Complete
کنترل پنل cpanel
100% Complete
30 مگ
پهنای باند نامحدود
امکان تعیین نسخه php
بکاپ گیری منظم هفتگی
فایروال، آنتی شلر، آنتی دیداس و...
ماهانه 800- سالانه 8000 (تومان)
هاست 30 مگابایتی المبلغ 800/mo أطلبه الآن
تمامی امکانات نامحدود
100% Complete
کنترل پنل cpanel
100% Complete
40 مگ
پهنای باند نامحدود
امکان تعیین نسخه php
بکاپ گیری منظم هفتگی
فایروال، آنتی شلر، آنتی دیداس و...
ماهانه 1100- سالانه 11000 (تومان)
هاست 40 مگابایتی المبلغ 1,100/mo أطلبه الآن
تمامی امکانات نامحدود
100% Complete
کنترل پنل cpanel
100% Complete
50 مگ
پهنای باند نامحدود
امکان تعیین نسخه php
بکاپ گیری منظم هفتگی
فایروال، آنتی شلر، آنتی دیداس و...
ماهانه 1500- سالانه 15000 (تومان)
هاست 50 مگابایتی المبلغ 1,500/mo أطلبه الآن
تمامی امکانات نامحدود
100% Complete
کنترل پنل cpanel
100% Complete
100 مگ
پهنای باند نامحدود
امکان تعیین نسخه php
بکاپ گیری منظم هفتگی
فایروال، آنتی شلر، آنتی دیداس و...
ماهانه 2000- سالانه 20000 (تومان)
هاست 100 مگابایتی المبلغ 2,000/mo أطلبه الآن
تمامی امکانات نامحدود
100% Complete
کنترل پنل cpanel
100% Complete
200 مگ
پهنای باند نامحدود
امکان تعیین نسخه php
بکاپ گیری منظم هفتگی
فایروال، آنتی شلر، آنتی دیداس و...
ماهانه 2500- سالانه 25000 (تومان)
هاست 200 مگابایتی المبلغ 2,500/mo أطلبه الآن
تمامی امکانات نامحدود
100% Complete
کنترل پنل cpanel
100% Complete
300 مگ
پهنای باند نامحدود
امکان تعیین نسخه php
بکاپ گیری منظم هفتگی
فایروال، آنتی شلر، آنتی دیداس و...
ماهانه 3000- سالانه 30000 (تومان)
هاست 300 مگابایتی المبلغ 3,000/mo أطلبه الآن
تمامی امکانات نامحدود
100% Complete
کنترل پنل cpanel
100% Complete
400 مگ
پهنای باند نامحدود
امکان تعیین نسخه php
بکاپ گیری منظم هفتگی
فایروال، آنتی شلر، آنتی دیداس و...
ماهانه 3500- سالانه 35000 (تومان)
هاست 400 مگابایتی المبلغ 3,500/mo أطلبه الآن
تمامی امکانات نامحدود
100% Complete
کنترل پنل cpanel
100% Complete
500 مگ
پهنای باند نامحدود
امکان تعیین نسخه php
بکاپ گیری منظم هفتگی
فایروال، آنتی شلر، آنتی دیداس و...
ماهانه 4000- سالانه 40000 (تومان)
هاست 500 مگابایتی المبلغ 4,000/mo أطلبه الآن
تمامی امکانات نامحدود
100% Complete
کنترل پنل cpanel
100% Complete
1 گیگ
پهنای باند نامحدود
امکان تعیین نسخه php
بکاپ گیری منظم هفتگی
فایروال، آنتی شلر، آنتی دیداس و...
ماهانه 5000- سالانه 50000 (تومان)
هاست 1 گیگابایتی المبلغ 5,000/mo أطلبه الآن
تمامی امکانات نامحدود
100% Complete
کنترل پنل cpanel
100% Complete
2 گیگ
پهنای باند نامحدود
امکان تعیین نسخه php
بکاپ گیری منظم هفتگی
فایروال، آنتی شلر، آنتی دیداس و...
ماهانه 6000- سالانه 60000 (تومان)
هاست 2 گیگابایتی المبلغ 6,000/mo أطلبه الآن
تمامی امکانات نامحدود
100% Complete
کنترل پنل cpanel
100% Complete
3 گیگ
پهنای باند نامحدود
امکان تعیین نسخه php
بکاپ گیری منظم هفتگی
فایروال، آنتی شلر، آنتی دیداس و...
ماهانه 7000- سالانه 70000 (تومان)
هاست 3 گیگابایتی المبلغ 7,000/mo أطلبه الآن
تمامی امکانات نامحدود
100% Complete
کنترل پنل cpanel
100% Complete
4 گیگ
پهنای باند نامحدود
امکان تعیین نسخه php
بکاپ گیری منظم هفتگی
فایروال، آنتی شلر، آنتی دیداس و...
ماهانه 8000- سالانه 80000 (تومان)
هاست 4 گیگابایتی المبلغ 8,000/mo أطلبه الآن
تمامی امکانات نامحدود
100% Complete
کنترل پنل cpanel
100% Complete
5 گیگ
پهنای باند نامحدود
امکان تعیین نسخه php
بکاپ گیری منظم هفتگی
فایروال، آنتی شلر، آنتی دیداس و...
ماهانه 9000- سالانه 90000 (تومان)
هاست 5 گیگابایتی المبلغ 9,000/mo أطلبه الآن
تمامی امکانات نامحدود
100% Complete
کنترل پنل cpanel
100% Complete
6 گیگ
پهنای باند نامحدود
امکان تعیین نسخه php
بکاپ گیری منظم هفتگی
فایروال، آنتی شلر، آنتی دیداس و...
ماهانه 10000- سالانه 100000 (تومان)
هاست 6 گیگابایتی المبلغ 10,000/mo أطلبه الآن
تمامی امکانات نامحدود
100% Complete
کنترل پنل cpanel
100% Complete
7 گیگ
پهنای باند نامحدود
امکان تعیین نسخه php
بکاپ گیری منظم هفتگی
فایروال، آنتی شلر، آنتی دیداس و...
ماهانه 11000- سالانه 110000 (تومان)
هاست 7 گیگابایتی المبلغ 11,000/mo أطلبه الآن
تمامی امکانات نامحدود
100% Complete
کنترل پنل cpanel
100% Complete
10 گیگ
پهنای باند نامحدود
امکان تعیین نسخه php
بکاپ گیری منظم هفتگی
فایروال، آنتی شلر، آنتی دیداس و...
ماهانه 12000- سالانه 120000 (تومان)
هاست 10 گیگابایتی المبلغ 12,000/mo أطلبه الآن
تمامی امکانات نامحدود
100% Complete
کنترل پنل cpanel
100% Complete
15 گیگ
پهنای باند نامحدود
امکان تعیین نسخه php
بکاپ گیری منظم هفتگی
فایروال، آنتی شلر، آنتی دیداس و...
ماهانه 12500- سالانه 125000 (تومان)
هاست 15 گیگابایتی المبلغ 12,500/mo أطلبه الآن
تمامی امکانات نامحدود
100% Complete
کنترل پنل cpanel
100% Complete
20 گیگ
پهنای باند نامحدود
امکان تعیین نسخه php
بکاپ گیری منظم هفتگی
فایروال، آنتی شلر، آنتی دیداس و...
ماهانه 13000- سالانه 130000 (تومان)
هاست 20 گیگابایتی المبلغ 13,000/mo أطلبه الآن
تمامی امکانات نامحدود
100% Complete
کنترل پنل cpanel
100% Complete
25 گیگ
پهنای باند نامحدود
امکان تعیین نسخه php
بکاپ گیری منظم هفتگی
فایروال، آنتی شلر، آنتی دیداس و...
ماهانه 13500- سالانه 135000 (تومان)
هاست 25 گیگابایتی المبلغ 13,500/mo أطلبه الآن
تمامی امکانات نامحدود
100% Complete
کنترل پنل cpanel
100% Complete
30 گیگ
پهنای باند نامحدود
امکان تعیین نسخه php
بکاپ گیری منظم هفتگی
فایروال، آنتی شلر، آنتی دیداس و...
ماهانه 14000- سالانه 140000 (تومان)
هاست 30 گیگابایتی المبلغ 14,000/mo أطلبه الآن
تمامی امکانات نامحدود
100% Complete
کنترل پنل cpanel
100% Complete
40 گیگ
پهنای باند نامحدود
امکان تعیین نسخه php
بکاپ گیری منظم هفتگی
فایروال، آنتی شلر، آنتی دیداس و...
ماهانه 15000- سالانه 150000 (تومان)
هاست 40 گیگابایتی المبلغ 15,000/mo أطلبه الآن
تمامی امکانات نامحدود
100% Complete
کنترل پنل cpanel
100% Complete
50 گیگ
پهنای باند نامحدود
امکان تعیین نسخه php
بکاپ گیری منظم هفتگی
فایروال، آنتی شلر، آنتی دیداس و...
ماهانه 16000- سالانه 160000 (تومان)
هاست 50 گیگابایتی المبلغ 16,000/mo أطلبه الآن
تمامی امکانات نامحدود
100% Complete
کنترل پنل cpanel
100% Complete
نامحدود
پهنای باند نامحدود
امکان تعیین نسخه php
بکاپ گیری منظم هفتگی
فایروال، آنتی شلر، آنتی دیداس و...
ماهانه 17000- سالانه 170000 (تومان)
هاست نامحدود المبلغ 17,000/mo أطلبه الآن

Powered by WHMCompleteSolution